Garancije

ZiraatBank BH d.d. nudi širok spektar usluga koje nudi svojim klijentima, u koje spadaju i usluge obavljanja dokumentarnih poslova, kao što su garancije , akreditivi, inkaso poslovi.

Garancija podrazumijeva pravni posao kojim Banka garant na zahtjev i instrukcije klijenta nalogodavca preuzima samostalu neopozivu obavezu da korisniku garancije isplati iznos naveden u garanciji ako ispuni uslove navedene u istoj garanciji.

Bankarske garancije se mogu podijeliti po različitim kriterijima, npr.prema prirodi preuzete obaveze, uslovima isplate, predmetu garancije.

Obzirom na bankarsku praksu, u ponudi je slijedeći asortiman garancija, koje Banka može izdati uz urednu pravovaljanu dostavljenu dokumentaciju i nakon provedenih procedura:

Nostro garancije

Činidbene garancije, grupa garancija u kojima Banka garantuje korisniku garancije ispunjene činidbi na koje se obavezao nalogodavac, i to:

 • Carinska garancija
 • Garancija za učešće na tenderu
 • Garancija za ozbiljnost ponude
 • Garancija za sigurnost povrata avansa
 • Garancija za dobro izvršenje posla ili određenih obaveza
 • Garancija za garantni period
 • Garancija na osnovu kontragarancije inostrane banke
 • i druge činidbene garancije.

Platežne garancije - najčešći korišten oblik garancije za sigurnost plaćanja preuzete robe koju Banka izdaje na zahtjev nalogodavca - kupca, a prema korisniku garancije-prodavcu.

Loro garancije

Garancije primljene od inostranih banaka u korist svojih klijenata, pri čemu Banka obavlja

 • Prijem i aviziranje (poslijedjivanje) primljenih garancija prema instrukcijama banke garanta
 • Aviziranje izmjena i pracenje primljenih garancija
 • Autentifikacija ispravnosti sadrzaja loro garancije putem SWIFT-a
 • Proslijedjivanje zahtjeva (protesta) za naplatu po garanciji
 • Garancije na poziv se izdaju u skladu sa Jednoobraznim pravilima MTK za garancije na poziv sa modelima obrazaca (URDG 758, Revizija 2010).
 • Korisnici usluga izdavanja garancija i dokumentarnih akreditiva su solventni kreditno sposobni Klijenti Banke, koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga u i iz inostranstva kao i prodajom roba i obavljanjem usluga u zemlji.
 • Korisnici usluga izdavanja garancija i dokumentarnih akreditiva su solventni kreditno sposobni Klijenti Banke, koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga u i iz inostranstva kao i prodajom roba i obavljanjem usluga u zemlji.


Upite možete poslati na dokumentarniposlovi@ziraatbank.ba