Javni poziv subjektima male privrede (MSP) za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje kamate privrednim subjektima sa područja Zeničko -dobojskog kantonazaključenog između Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona i ZiraatBank BH dd, raspisuje se

 

J A V N I  P O Z I V

SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE (MSP) ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE KREDITNIH SREDSTAVA

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika sredstava kreditne linije uz subvencioniranje kamate u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva, a na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima) usvojenog Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-5917/23 od 11.04.2023. godine i Odluke o izboru banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-13250/23 od 25.08.2023. godine

2. PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI KREDITNE LINIJE

Pravo učešća imaju subjekti male privrede –privredni subjekti (pravna lica i samostalni poduzetnici/obrtnici):

 • Sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrovana kod nadležnog organa u skladu sa pozitivnim propisima, bez obzira na oblik organizovanja;
 • Subjekti male privrede definirani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/16,7/20)
 • Subjekti male privrede koji na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:

     C- Prerađivačka industrija (osim oblasti 12-Proizvodnja duhanskih proizvoda i oblasti 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih    naftnih proizvoda);

I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ( hotelijerstvo i ugostiteljstvo);

J - Informacije i komunikacije -  šifre djelatnosti 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11;

    N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti - šifre djelatnosti 79.11, 79.12 i 79.90;

S - Ostale uslužne djelatnosti (osim oblasti 94 - Djelatnost članskih organizacija);

 • Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 i Stage 2 (ukoliko isti nije rezultat kašnjenja u otplati)
 • Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
 • Posluju minimalno 2 (dvije) godine.

Pravo na dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranje kamate ne mogu ostvariti subjekti male privrede kojima je, za istu investiciju i iste prihvatljive troškove (ukupno ili djelomično) odobrena subvencija po osnovu javnih poziva Ministarstva za privredu objavljenih u 2023. godini.

Pravo na dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranje kamate ne mogu ostvariti subjekti male privrede koji nisu opravdali dobijena poticajna sredstva Ministarstva za privredu iz 2021. i 2022. godine.

Sredstva Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu namijenjena korisnicima se ne mogu  koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka i za obavljanje sljedećih djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu - izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i igara na sreću, niti za nabavku opreme i sredstava za rad igara na sreću i zabavnih igara. Sredstvima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke.

Pravo učešća za korištenje kreditnih sredstava Banke i sredstava subvencionirane kamate Ministarstva, nemaju privredni subjekti koji u momentu podnošenja zahtjeva za kreditiranje nisu izmirili obaveze po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i privredni subjekti nad kojima je u momentu podnošenja zahtjeva za kredit pokrenut stečajni postupak ili likvidacija.

3. NAMJENA KREDITNIH SREDSTAVA

Poticajna kreditna sredstva namijenjena su subjektima male privrede u 2023. godini za ekonomsku stabilizaciju, održavanje likvidnosti,  nabavku osnovnih sredstava, povećanje obima proizvodnje i/ili usluga te očuvanje postojećih i osiguranje novih radnih mjesta.

Subjekti male privrede, Korisnici kreditnih sredstava, imaju obavezu da minimalno 20% iznosa odobrenih kreditnih sredstava plasiraju za kupovinu mašina, opreme, tehnologije, rezervnih dijelova, a maksimalno 80% iznosa kreditnih sredstava za održavanje likvidnosti, dugoročno finansiranje obrtnih sredstava koja se konstantno upotrebljavaju u poslovnom ciklusu i/ili za dugoročno finansiranje obrtnih sredstava potrebnih u proizvodnji i/ili za dugoročno poboljšanje ostalih poslovnih aktivnosti. Korisnik kreditnih sredstava je obavezan da očuva postojeći broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva za kredit. Izuzetak od zadržavanja istog broja radnika kod svih kreditiranja je moguć ukoliko radniku prestane radni odnos/ugovor o radu usljed smrti radnika, zbog odlaska u penziju, na zahtjev radnika, te ukoliko dođe do prekida radnog odnosa radnika usljed težih povreda radne obaveze, dužnosti i discipline, za šta je Korisnik dužan dostaviti relevantne dokaze Banci.

Korisnik kreditnih sredstava je obavezan da obezbijedi nova zapošljavanja ukoliko je isto naveo u zahtjevu za kreditiranje.Za realizaciju ovog Ugovora ZiraatBank BH dd je obezbijedila sredstva u iznosu do 7.550.000 KM (slovima: sedammilionapetstotinaipedesethiljada KM), a za subvenciju kamate Ministarstvo za privredu/gospodarstvo je obezbijedilo iznos od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada KM).

4. INFORMACIJE O VISINI KREDITNIH SREDSTAVA, ROČNOSTI, KAMATNOJ STOPI I NAKNADI  

 • Odobreni kreditni zahtjev po jednom Korisniku kreditnih sredstava ograničava se na maksimalni iznos od 500.000 KM
 • Maksimalni rok otplate do 60 mjeseci (uključujući ugovoreni grace period)
 • Maksimalni  grace period do 12 mjeseci
 • Visina kamatne stope 0% nakon subvencioniranja od strane Ministarstva (3,00% prije subvencioniranja)
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,50%
 • Banka zadržava pravo da u skladu sa internim aktima donese konačnu odluku o visini kreditnih sredstava koja će biti odobrena privrednim subjektima kao i o roku dospijeća i drugim uslovima odobravanja kredita.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev za kredit na zvaničnom obrascu banke
 • Statut/Osnivački akt društva
 • Rješenje o upisu u sudski registar subjekta, sa svim izjavama i dopunama
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana) ukoliko je zadnje dostavljeno rješenje starije od 30 dana
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji nadležnog ministarstva finansija (ID broj pravnog lica)
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj pravnog lica)
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Federalnog zavoda/Republičkog zavoda za statistiku
 • Uvjerenje o statusu/izmirenim poreznim obavezama nadležne Porezne Uprave  ne starije od 3 mjeseca
 • Uvjerenje o statusu/izmirenim obavezama po indirektnim porezima nadležnog RC Uprave za indirektno oporezivanje (ne starije od 3 mjeseca)
 • Potpisana i ovjerena Saglasnost za provjeru statusa i obaveza u JRR i CRK CBBiH za pravno lice, vlasnika/e i direktora                                                                                                                                                                                       
 • Ovjereni set finansijskih izvještaja za tri posljednja obračunska perioda
 • Analitički bruto bilans pravnog lica za tri posljednja obračunska perioda, te bruto bilans pravnog lica zaključno sa posljednjim završenim mjesecom tekuće godine
 • Analitičke kartice kupaca i dubavljača za tri zadnja obračunska perioda kao i analitičke kartice zaključno sa posljednjim završenim mjesecom tekuće godine
 • Lična karta i CIPS obrazac – prijavnica za vlasnika, direktora i/ili ovlaštena lica pravnog lica
 • Pasoš (za nerezidente) vlasnika, direktora i/ili ovlaštenih lica pravnog lica
 • Radna dozvola, boravišna dozvola (za nerezidente) – vlasnika, direktora i/ili  ovlaštenih lica pravnog lica
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac 2001 Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba
 • Obrazac 2001-A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba
 • ZK izvadak i procjena sudskog vještaka ako je sredstvo obezbjeđenja nekretnina i procjena sudskog vještaka i dokument koji dokazuje vlasništvo za osnovna sredstva ako je sredstvo obezbjeđenja pokretna imovina

Navedena dokumentacija se odnosi na pravno lice – dužnika, kao i sudužnika kreditnog zaduženja.

Potrebna dokumentacija za apliciranje samostalnih poduzetnika/obrtnika:

 • Zahtjev za kredit samostalnog poduzetnika/obrtnika na zvaničnom obrascu banke
 • Ovjerene kopije izvještaja o razrezu poreza samostalnog poduzetnika/obrtnika, obrazac SPR-1053 i GPD-1051 ili obrazac 1004 I 1007 (sa prilozima)
 • Saglasnost dužnika i sudužnika, jemca za provjeru stanja u Centralnom Registru kredita, poslovnih subjekata i fizičkih lica u BiH
 • Potvrda o poreznim obavezama nadležne porezne uprave
 • Potvrda o poreznim obavezama UIO – PDV
 • Plan prihoda i rashoda za period trajanja kredita
 • Poslovni plan za kredite sa periodom preko 12 mjeseci
 • Investicijski plan (za investicijske kredite)
 • Ovjerena kopija Rješenja nadležnog organa uprave
 • Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji
 • Radna dozvola, boravišna dozvola (za nerezidente)
 • Ovjerena kopija lične karte ili pasoša lica ovlaštenog za zastupanje
 • Kopija prijave o boravku lica ovlaštenog za zastupanje
 • Obrazac 2001 Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba
 • Obrazac 2001-A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba
 • ZK izvadak i procjena sudskog vještaka ako je sredstvo obezbjeđenja nekretnina i procjena sudskog vještaka i dokument koji dokazuje vlasništvo za osnovna sredstva ako je sredstvo obezbjeđenja pokretna imovina

Banka može zahtijevati i dodatnu dokumentaciju, a sve u skladu sa relevantnim internim aktima.

Kolateral kreditnog zaduženja

Korisnici kreditnih sredstava obavezni su osigurati kolateral kao obezbjeđenje kreditiranja iz ove kreditne linije. Vrsta kolaterala će se zahtijevati u skladu sa internim aktima Banke, a može biti:

 • Hipoteka na nekretnine
 • Zalog na opremu
 • Mjenice firme / vlasnika
 • Ostale vrste kolaterala u skladu sa internim aktima Banke.

6. ROKOVI

Rok za podnošenje kreditnih zahtjeva počinje teći od momenta objave Javnog poziva i traje do utroška predviđenog iznosa za subvenciju kamate, odnosno, 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora između ZiraatBank BH dd i Ministarstva za privredu/gospodarstvo, uz mogućnost da se taj rok  produži za dodatnih šest mjeseci.

Proces obrade i donošenje odluke o kreditnom zahtjevu iz sredstava ove kreditne linije vršit će ZiraatBank BH dd u roku ne dužem od 45 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva za kredit .

U slučaju odobravanja kreditnih sredstava, uz prethodnu provjeru kvalifikovanosti privrednog subjekta i pismenu potvrdu od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo, ZiraatBank BH dd zaključuje ugovor sa Korisnikom kreditnih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odobrenju kreditnog zahtjeva.

7. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za odobravanje kredita sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za odobravanje kredita iz kreditne linije Zeničko-dobojskog kantona lično ili preporučenom poštom, na adrese poslovnih jedinica ZiraatBank BH dd (spisak poslovnica sa adresama dostupan na www.ziraatbank.ba).

 8. UGOVOR SA KORISNICIMA KREDITA I MONITORING

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i donošenje odluke o kreditnim zahtjevima iz sredstava kreditne linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama ZiraatBank BH dd. Ugovore o kreditima sa korisnicima kreditinih sredstava zaključivat će ZiraatBank BH dd. Ugovorom o kreditu će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana. Za sva kreditiranja je obavezan monitoring od strane ZiraatBank BH dd na kvartalnom nivou. Monitoring se provodi do kraja narednog kvartala za protekli kvartal.

Korisnik sredstava je obavezan da ZiraatBank BH dd redovno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja uslova iz Ugovora zaključenog između ZiraatBank BH dd i Korisnika kreditnih sredstava za ostvarivanje prava na subvencioniranu kamatu.

Korisnik sredstava je u obavezi da ZiraatBank BH dd dostavlja ‘’Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava’’ i svu prateću/neophodnu dokumentaciju, kojim putem će se moći utvrditi uredno izvršavanje obaveza,  uključujući namjensko korištenje kreditnih sredstava, uredno izmirenje obaveza plaćanja poreza i doprinosa.

Ukoliko Korisnik  kredita ne  dostavi potrebnu dokumentaciju kao dokaz o ispunjenju uslova za subvenciju  i ne ostvari pravo na subvenciju kamate,  Banka će ga o istom obavijestiti, te će o istom obavijestiti i Ministarstvo u redovnom kvartalnom izvještaju.

Uslovi za subvencioniranje kamate od strane Ministarstva:

 • namjensko korištenje odobrenih kreditnih sredstava
 • uredno izmirivanje svih  poreznih obaveza, obaveza za doprinose
 • uredno izmirivanje dospjelih obaveza po kreditima (bez ijednog kašnjenja dužeg od 8 dana od dana dospijeća obaveze)
 • zadržavanje postojećeg broja zaposlenih u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kreditiranje
 • novo zapošljavanje u odnosu na postojeći broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva za kreditiranje za one

Korisnike koji su u zahtjevu za kredit naveli da će uposliti novog radnika/radnike.

Subvencionirana kamata se obračunava i isplaćuje kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Subvencija će se isplatiti samo za one periode za koje se utvrdi ispunjenje uslova.

9. OSTALO

Podnosilac kreditnog zahtjeva po ovom Javnom pozivu snosi troškove potrebne dokumentacije.

U slučaju donošenja odluke o odbijanju kreditnog zahtjeva, dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva mogu se dobiti kontaktiranjem poslovnica ZiraatBank BH dd (spisak poslovnica dostupan na www.ziraatbank.ba) , ili putem mail-a kreditnalinijaZEDOkanton@ziraatbank.ba

eđu Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona i ZiraatBank BH dd, raspisuje se