Izmjena Opštih uslova poslovanja sa tekućim, žiro i osnovnim računima fizičkih lica u dijelu postupanja sa neaktivnim računima

Poštovani Klijenti,

Želimo vas obavijestiti o izmjeni Opštih uslova poslovanja sa tekućim, žiro i osnovnim računima fizičkih lica u dijelu postupanja sa neaktivnim računima. Opšti uslovi stupaju na snagu 24.04.2024. godine, a počinju se primjenjivati 15 dana od dana usvajanja i objavljivanja na službenoj web stranici i u poslovnim prostorijama Banke.

Ukoliko na računu nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava od strane Klijenta u periodu od 12 mjeseci od dana zadnje aktivnosti, račun se smatra neaktivnim. Neaktivni računi se ponovo aktiviraju radnjama Klijenta koje za posljedicu imaju deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa, pri čemu će Klijent biti u obavezi da priloži svu neophodnu dokumentaciju koja se zahtijeva kao i prilikom otvaranja računa. Aktivnosti banke na računu (naplata u vezi sa računom i sl.) te aktivnosti od strane trećih lica, nezavisno od volje Klijenta, (naplata nadležnih organa, po sudskoj presudi itd.) ne smatraju se aktivnostima u smislu ponovnog aktiviranja računa.

Banka je dužna najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja računa kao neaktivnog obavijestiti Klijenta o istom. Obavještenje o proglašenju računa neaktivnog se objavljuje na web stranici Banke www.ziraatbank.ba i to navođenjem broja računa.

Nakon proglašenja računa neaktivnim Banka će naplaćivati mjesečnu naknadu za vođenje neaktivnog računa u visini naknade za vođenje (aktivnog) računa. Ukoliko na računu nema novčanih sredstava Banka će zatvoriti/ugasiti račun.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, molimo Vas da se obratite Vama najbližoj poslovnici ili putem Call centra: 081 920 088