PRIHVAT PONUDE

Izjavljujem da sam saglasan/a sa dostavljenom ponudom, odnosno, saglasan sam sa izmijenjenim uslovima kreditiranja (označite samo jedan od ponuđenih)

Ukoliko smatrate da vam je potrebna olakšica u plaćanju obaveza samo za vrijeme trajanja stanja nesreće, potrebno je da označite sljedeću konstataciju:

Napomena: Navedenu elektronsku formu je potrebno isprintati i potpisati od strane svih ugovornih strana (dužnika, sudužnika, solidarnih jemaca itd) i istu dostaviti u pripadajuću filijalu/podružnicu.