Kratkoročni Krediti

Kratkoročni krediti su krediti sa rokom otplate do 12 mjeseci. Ova vrsta kredita omogućava pravnim licima prevazilaženje jaza između priliva i odliva sredstava, održavanje kontinuiteta poslovnog procesa i tekuće likvidnosti.

Obzirom na predhodne namjene, način korištenja sredstava i povrata istih, možemo odobravati:

 • Revolving kratkoročni krediti
 • Anuitetni kratkoročni krediti
 • Overdraft krediti – dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu
 • Kratkoročni krediti za ostale namjene

Banka je u svojoj ponudi kreirala asortiman kreditnih proizvoda, obzirom na iskustvenu praksu, a prema potrebama pravnih lica, kao sto su krediti za:

 • prevazilaženje problema sa likvidnošću
 • nabavku opreme i repromaterijala
 • finansiranja proizvodnje
 • finansiranje nabavke stalnih sredstava
 • auto kredite
 • Investiciona ulaganja u cilju proširenja i modernizacije proizvodnih kapaciteta

Dokumentacija neophodna za razmatranje kreditnog zahtjeva:

 • statusna dokumentacija
 • zahtjev za kredit,
 • set finansijskih izvještaja (izvještaji za prethodna tri obračunska perioda),
 • dokumenti u vezi instrumenata osiguranja –kolaterala,
 • investicioni projekat, ukoliko se radi o investicijskim kreditima
 • dodatna dokumentacija na zahtjev Banke

Instrumenti obezbjeđenja mogu biti:

 • novčani depoziti
 • garancija druge banke
 • hipoteka na nekretnini
 • zalog na pokretnoj imovini
 • mjenice
 • vise gore navedenih kolaterala

Uslovi odobravanja kredita, kao što su visina iznosa kredita, visina kamatne stope i naknade, rok otplate kredita, elementi kolaterala i drugi uslovi, za sve vrste kratkoročnog i dugoročnog financiranja, odredjuju se od strane ovlaštenih tijela Banke, u skladu sa provedenom finansijskom analizom i bonitetom, ostvarenim prometom po transakcijskom računu kod Banke, instrumentima osiguranja, kreditnoj te iskustvenoj istoriji u radu s Klijentom.