Oročeni Depoziti

Postati vlasnik našeg transakcijskog računa je brzo i jednostavno, kako za rezidente tako i za nerezidente. ZiraatBank BH d.d. za pravna lica nudi mogućnost otvaranja transakcijskog računa u KM, EUR I USD valuti.

U domaćem platnom prometu Banka obavlja sve poslove za svoje klijente:

 • Putem e-maila, svakodnevno slanje izvoda klijentima – BESPLATNO;
 • Otvaranje, vođjenje i zatvaranje računa;
 • Prijem, kontrola i izvršavanje naloga za gotovinska i bezgotovinska plaćanja na teret i u korist računa;
 • Vođjenje evidencije o stanju i promjenama na računu i izvještavanje vlasnika o stanju i promjenama na njegovom transakcijskom računu, kao i druga propisana izvještavanja o izvršenom platnom prometu;
 • Drugi poslovi platnog prometa u zemlji, u skladu sa zakonom i propisima Centralne Banke. Dokumentacija potrebna za otvaranje transakcijskog računa:

Za pravna lica (fotokopije ovjerene od nadležne institucije važeće na dan podnošenja):

 • Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (obrazac Banke)
 • Rješenje o upisu u sudski registar / registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar
 • Ugovor – dokument o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju - za posljednji obračunski period (osim za novoosnovana pravna lica)
 • Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave FBIH da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda (osim za novoosnovana pravna lica)
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa
 • Izjava lica ovlaštenog za zastupanje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza kod drugih banaka
 • PDV broj
 • Carinski broj (za otvaranje deviznog računa)
 • Kopija CIPS lične karte ili pasoša

Za samostalne privrednike (fotokopije ovjerene od nadležne institucije važeće na dan podnošenja):

 • Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (obrazac Banke)
 • Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti
 • Uvjerenje nadležne organizacione jedinice Porezne uprave FBIH da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda (osim za tek registrovana lica)
 • Izjava nosioca rješenja da nema neizmirenih obaveza kod drugih banaka
 • Finansijski izvještaj o poslovanju - za posljednji obračunski period (osim za tek registrovana lica)
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti-ma
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima sa računa
 • PDV broj
 • Kopija CIPS lične karte